Àrees de recerca

L'àrea d'Anàlisi de la Producció Audiovisual es proposa la recerca aplicada sobre la dinámica del sector audiovisual, especialment des del punt de vista de la creació, la producció i la circulació. L'instrument bàsic de recerca és l'Observatori de la Producció Audiovisual (OPA) que desenvolupa dues línies principals d'activitat: la creació i desplegament d'un Portal web de la producció audiovisual, centrada sobretot a Catalunya, i l'elaboració de l'Anuari de la Producció Audiovisual. Amb el desplegament del portal web, l'OPA pretén facilitar l'accés dels agents del sector a una informació actualitzada i continuada, que abasti la totalitat del panorama audiovisual d'àmbit català, espanyol i internacional.

L'àrea de recerca en Comunicació i Educació es dedica a la investigació i l'assessorament en dos gran àmbits: l'educació en mitjans i l'educació amb mitjans. En l'àmbit de l'educació en mitjans el grup es concentra sobretot en l'anàlisi del paper de les emocions i de l'inconscient en la recepció de missatges audiovisuals, i en l'elaboració de materials basats en metodologies integradores, encaminades a convertir l'emoció en reflexió. En l'àmbit de l'educació amb mitjans, el principal centre d'interès rau en la recerca d'un nou estil comunicatiu en l'audiovisual educatiu i cultural, recorrent a la publicitat com a model comunicatiu; és a dir, cercant aquells paràmetres expressius de la publicitat que poden ser útils per incrementar l'eficàcia comunicativa i didàctica de l'audiovisual educatiu i cultural.

Un dels principals actors de la comunicació en l’espai públic dels últims anys són els grups d’influència, principalment lobbies i think tanks. Es tracta de fenòmens d’essència nord-americana però que s’han introduït ràpidament al nostre país. La seva naturalesa comunicativa, l‘ús que fan de les estratègies de comunicació i la seva capacitat real d’influenciar les decisions dels poders públics constitueixen un nou objecte d’estudi del grupUNICA. Les línies d’investigació preferents dels investigadors del grup es centren en la determinació de les seves estructures organitzatives així com els models comunicatius i d’influència d’aquests grups a l’estat espanyol.

L'àrea de recerca en Comunicació Política, en funcionament des de 1995, es planteja la recerca multidisciplinària de la comunicació derivada dels processos polítics i electorals que es realitzen a l'estat espanyol i, especialment, a Catalunya. Com a resultat de les activitat dutes a terme, s'han publicat cuatre llibres resultants de l'anàlisi de les campanyes electorals al Parlament de Catalunya i s'han portat a terme dos projectes de recerca finançats pel Plan Nacional de Conocimiento.

Aquesta línia d’estudi i d’intercanvi té avui un fort impacte en la investigació internacional. L’enfoc de la recerca intercultural es centrarà en els mitjans de comunicació i les construccions identitàries que propicien a través del discurs, de les imatges i de les narratives. Es pretén impulsar línies de recerca comparada sobretot amb la col.laboració i l’ intercanvi amb algunes Universitats de l’Amèrica Llatina.

L’atenció a les profundes transformacions que representa per a tots els actors i sectors de la comunicació la irrupció de l’era digital en xarxa ha esdevingut un nou objectiu específic del grup de recerca UNICA. La perspectiva preferent de les línies particulars d’investigadors i investigadores del grup se centra en les noves transformacions que afecten molts àmbits de la comunicació, com ara el periodisme de dades, els big data o la transmedialitat, fenòmens tots ells de la societat digital.

L’àrea d’“Entreteniment mediàtic i videojocs” s’interessa per l’anàlisi dels diferents gèneres i formats de la cultura mediàtica popular contemporània: sèries de televisió, videojocs, telerrealitat, celebritats mediàtiques... Es tracta d’una línia pròxima als estudis culturals i que aborda l’estudi d’aquests gèneres a partir de l’anàlisi qualitativa de text i de recepció. Tot i la seva aparent banalitat, la cultura mediàtica condensa els debats i tensions ideològiques de la societat de la que forma part, de manera que el seu estudi és fonamental a l’hora comprendre com ens entenem a nosaltres mateixos i a la societat que ens envolta.