La influència dels think tanks en el discurs hegemònic de la premsa sobre la crisi econòmica

Investigador principal

Col·laboracions

Finançament

Durada

02/2013 - 02/2016

Objectius:

• Determinar l'estructura organitzativa i financera dels think tanks objecte d'estudi (qui els dirigeix, qui són els seus experts, com es financen i amb quins actors mantenen vincles), que serviran de variables depenents a l'hora de determinar la seva influència sobre els MCS i, en particular, sobre la premsa escrita.
• Analitzar del contingut del discurs dels think tanks a Espanya sobre la crisi economicofinancera (identificant i classificant els temes i arguments relatius a la crisi econòmica sobre els quals han tractat els think tanks de la mostra).
• Analitzar les estratègies comunicatives i de relacions públiques utilitzades pels think tanks a Espanya en relació a la difusió d'idees sobre la crisi economicofinancera (com han difós els seus missatges sobre aquest tema) i de l'estructura societària d'aquests think tanks.
• Determinar què tècniques suporten aquestes estratègies, especialment les tècniques de relacions amb la premsa.
• Analitzar i determinar la influència d'aquests missatges i estratègies en l'agenda dels MCS espanyols (en quin grau els missatges i idees dels think tanks es troben presents en la cobertura informativa de la premsa escrita espanyola sobre la crisi economicofinancera).