Héroes de la Crisis. Narrativa y discurso social en la cultura popular contemporánea

Investigador principal

Finançament

Nº de referència

CSO2014-56830-P

Durada

01/01/2015 al 31/12/2017

L'objectiu d'aquest projecte és identificar els models d'heroïcitat predominants en l'imaginari mediàtic espanyol en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008.
El projecte parteix de la premissa que la crisi econòmica ha accentuat tensions socials i ideològiques i ha desestabilitzat el sistema de valors contemporani i la forma en què entenem el paper de l'individu en la societat, i això s'ha de veure reflectit en les narratives mediàtiques populars a través de la figura de l’heroi. Més encara si considerem els textos mediàtics populars com un espai de lluita ideològica, en els que conviuen valors dominants i resistents i que poden ser interpretats i utilitzats de diferents formes per part dels espectadors. L'heroi, figura central en tot relat, condensa bona part d’aquestes tensions i és a través d'aquest que la societat discuteix i legitima models a seguir i aspiracions vitals.
Es tracta d'una investigació que combinarà l'anàlisi qualitativa de text i recepció: s’identificaran els models d'heroi predominants en les representacions mediàtiques populars a Espanya, així com els models que prevalen en la societat, per veure fins a quin punt aquests models coincideixen amb els que promouen els mitjans.
Mitjançant l'anàlisi qualitativa de text, s’analitzarà la construcció de l'heroi en cinc gèneres centrals de l'entreteniment audiovisual contemporani: sèries de ficció, programes i revistes del cor, telerealitat i videojocs. Es construirà una mostra formada per textos mediàtics i personatges que han estat populars a Espanya des de 2008 a 2014.
L'anàlisi qualitatiu de la recepció es durà a terme a través de grups de discussió. El seu objectiu serà, en primer lloc, identificar quins són els models d'heroïcitat que prevalen en la societat i veure fins a quin punt aquests models coincideixen amb els que promouen els mitjans. En segon lloc volem detectar com interpreten els models d'heroïcitat presents en els mitjans diferents grups socials, que han estat afectats de forma diferent per la crisi.
A nivell metodològic, s'abordarà l'anàlisi dels missatges mediàtics i dels discursos dels espectadors a través de la semiòtica narrativa, el framing analysis i l'anàlisi crítica del discurs.
La cultura mediàtica popular és un territori de disputa ideològica, on es dirimeix la forma en què serà percebuda la realitat social i aquells valors i formes d'actuar que es consideren adequats i / o virtuosos. En un context de crisi econòmica i canvi social com el que afrontem actualment això esdevé especialment rellevant i suposa el motiu fonamental que dóna lloc a aquest projecte de recerca.