Entreteniment mediàtic i videojocs

L’àrea d’“Entreteniment mediàtic i videojocs” s’interessa per l’anàlisi dels diferents gèneres i formats de la cultura mediàtica popular contemporània: sèries de televisió, videojocs, telerrealitat, celebritats mediàtiques... Es tracta d’una línia pròxima als estudis culturals i que aborda l’estudi d’aquests gèneres a partir de l’anàlisi qualitativa de text i de recepció. Tot i la seva aparent banalitat, la cultura mediàtica condensa els debats i tensions ideològiques de la societat de la que forma part, de manera que el seu estudi és fonamental a l’hora comprendre com ens entenem a nosaltres mateixos i a la societat que ens envolta.

Projectes

L'objectiu d'aquest projecte és identificar els models d'heroïcitat predominants en l'imaginari mediàtic espanyol en el context de la crisi econòmica iniciada el 2008. El projecte parteix de la...