Alfabetització Transmedia. L'explotació de les habilitats transmèdia i les estratègies d'aprenentatge informals per millorar l'educació formal

Investigador principal

Nº de referència

TRANSLITERACY – 645238-RIA

Durada

Abril 2015 - Abril 2018

Els objectius del projecte TRANSLITERACY són entendre com els adolescents estan aprenent fora de l'escola i la introducció d'aquestes experiències en ella. La identificació i l'anàlisi etnogràfic de les habilitats (trans)media estaran al centre del programa de recerca. Un cop identificades les estratègies d'aprenentatge informals aplicades pels joves fora de les institucions formals, l'equip les traduirà en una sèrie de propostes per a ser implementades a les escoles. El Projecte TRANSLITERACY implicarà un grup interdisciplinari de 25 investigadors sènior i júnior amb una sòlida experiència en camps com l'alfabetització mediàtica, la narrativa transmèdia, continguts generats pels usuaris i la cultura participativa, ludologia, l'etnografia tradicional i virtual, la pedagogia i la innovació en l'educació. La investigació se centrarà en el següent conjunt d'habilitats:
• Estratègies de resolució de problemes desenvolupats pels adolescents en els videojocs (alfabetització en videojocs)
• Estratègies de creació de contingut, producció i ús compartit desenvolupades pels adolescents en la ficció-fan (alfabetització en cultura participativa).
• Estratègies de creació de contingut, producció i ús compartit desenvolupades pels adolescents en els mitjans socials (alfabetització web/xarxes socials).
La investigació se centrarà en els adolescents de 12-18 anys, una època caracteritzada per una curta però intensa experiència en l'ús dels nous mitjans i tecnologies digitals. El treball de camp -basat en enquestes, entrevistes, grups focals, observació participant i anàlisi de les activitats en línia- es desenvoluparan simultàniament en 9 països: Austràlia, Colòmbia, Finlàndia, Itàlia, Mèxic, Portugal, Espanya, Regne Unit i Uruguai. La durada de la investigació serà de 3 anys. Després de mapejar les pràctiques transmèdia i les estratègies d'aprenentatge informal, l'equip produirà un Kit docent obert i personalitzable basat en els resultats de la investigació. El kit proposarà estratègies i activitats d'aprenentatge per a ser desenvolupat amb els estudiants a les escoles.